מדיניות הפרטיות - Time2Be
logo

הצהרת פרטיות

 • כללי
  • מפעיל האתר (להלן “מפעיל האתר“) מחויב ופועל לשם הגנה ושמירה על פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט המצוי בשליטתו שכתובתו: Time2be.co.il (להלן: “האתר“).
  • מסמך מדיניות פרטיות זה, מסביר ומבהיר את נהלי השימוש ואיסוף הנתונים באתר.
  • לכן, טרם גלישה ו/או כל שימוש באתר, הינך מתבקש לקרוא בעיון הוראות תנאי השימוש באתר וכן את הצהרת הפרטיות, המהווים בסיס משפטי מחייב לכל הפעולות ו/או השירותים המבוצעים באמצעות אתר זה.
  • מובהר, כי כל שימוש באתר ובכלל זאת גם גלישה באתר, מהווה הסכמה להצהרת הפרטיות ותנאיה המפורטים להלן.
  • לכן, אם אינך מסכים להוראות מסמך זה ו/או יש לך השגה כל שהיא לגבי מי מהן, עליך להימנע מכל שימוש שהוא באתר.
  • ויודגש: באמצעות גישה לאתר ו/או ביצוע כל פעולה באתר אתה מביע את הסכמתך לאמור במסמך זה ובכלל זאת לנהלי איסוף המידע והשימוש בו המתוארים להלן.
  • מפעיל האתר שומר על זכותו לשנות מעת לעת, את הצהרת הפרטיות. במקרה כזה, השינוי יהא תקף החל מרגע פרסומו באתר.

 

 • איסוף המידע
  • במסגרת ביצוע פעולות שונות באתר, הינך כמשתמש באתר עשוי להידרש למתן נתונים ומידע אישי שלך, המאפשרים בין היתר, זיהוי אישי שלך ו/או המאפשרים ליצור עמך קשר כדי לספק שירות או לבצע עסקה שבקשת. ביצוע פעולות שונות באתר אף מחייבות מסירת מידע מצד המשתמש אשר נאסף.

בין היתר, המידע שהינך עשוי להידרש לו הינו שם מלא, מספר טלפון, כתובת, כתובת אימייל, ופרטי אמצעי תשלום כגון מספר כרטיס האשראי שלך ועוד.

 • מובהר, כי מקום אשר נדרשת לספק נתונים – חלה עלייך החובה לרשום אך ורק פרטים אמיתיים, שלמים ומדויקים. מסירת פרטים שאינם נכונים מהווה הפרה של תנאי השימוש באתר ומסמך זה.
 • מובהר, כי כל המידע שהינך מזין באתר לטובת השירות של יצירת קשר עם בעלי מקצוע עשוי לעבור לאותם בעלי מקצוע, וזאת על מנת שאלו יוכלו ליצור עמך קשר באופן ישיר.
 • כל התכתבות ו/או קשר שנוצר בין המשתמש למפעיל האתר עשויים גם הם להיאסף.
 • כמו כן, יתכן ונאסף מידע אודות הביקור שלך באתר ו/או פעולות שאתה מבצע באתר.

מידע זה נועד לעזור למפעיל האתר לשפר את השירות באתר לנתח את המגמות בו ולנהל אותו בצורה טובה יותר.

המידע שעשוי להיאסף עשוי לכלול נתונים לגבי משך השימוש באתר, צפיות וכניסות לעמודים ואתרים ברשת, פרסומות שנצפו, כתובת ה-IP, כתובת הדומיין ממנו התאפשרה הגישה לאתר, המיקום הגיאוגרפי של מערכת המחשב בה אתה משתמש, תדירות והיקף השימוש שלך באתר וכדומה.

בנוסף, איסוף המידע עשוי לכלול גם איסוף נתונים המבוססים על מיקום המשתמש (לרבות נתונים המתקבלים ממכשירים ניידים).

 • איסוף המידע יכול שיתבצע גם באופן אוטומטי בעזרת השימוש בקבצי תיעוד ואמצעים אחרים כגון :”עוגיות”Cookies , פייסבוק פיקסל, גוגל אדוורס, גוגל אנליטק וכדומה.
 • יתכן וחלק מהמידע שנאסף יהיה בחלקו מזוהה עם המשתמש באתר באופן אישי.
 • מובהר, כי במסגרת השימוש באתר עשוי להיאסף מידע גם ע”י ידי צדדים שלישיים המפרסמים באתר לרבות באמצאות אמצעי האיסוף שפורטו לעיל.

 

 • איסוף מידע ע”י גופים המפרסמים באתר
  • כאמור במסגרת השימוש באתר עשוי להיאסף מידע גם ע”י ידי צדדים שלישיים המפרסמים באתר.
  • המידע שעשוי להיאסף על ידי אותם צדדים שלישיים עשוי לכלול נתונים לגבי משך השימוש באתר, צפיות בעמודים ברשת, פרסומות שנצפו, כתובת ה-IP, כתובת הדומיין ממנו התאפשרה הגישה לאתר, המיקום הגיאוגרפי של מערכת המחשב בה אתה משתמש, תדירות והיקף השימוש שלך באתר וכדומה.

בנוסף, איסוף המידע עשוי לכלול גם איסוף נתונים המבוססים על מיקום המשתמש (לרבות נתונים המתקבלים ממכשירים ניידים).

 • איסוף המידע יכול שיתבצע גם באופן אוטומטי בעזרת השימוש בקבצי תיעוד ואמצעים אחרים כגון :”עוגיות”Cookies , פייסבוק פיקסל, גוגל אדוורס, גוגל אנליטק וכדומה.
 • יתכן וחלק מהמידע שנאסף יהיה בחלקו מזוהה עם המשתמש באתר באופן אישי.
 • גם מידע שהוזן על ידך במסגרת אותם חלקים באתר שמשמשים את המפרסמים – עשוי להישמר ויעשה בו שימוש בידי אותם מפרסמים. לכן, עליך לקחת בחשבון כי כל מידע שהינך מזין באתר  עשוי להיאסף בין ע”י מפעילת האתר ובין ע”י המפרסמים עצמם.
 • מובהר, כי מפעיל האתר אינו אחראי על המידע שנאסף ע”י מפרסמים באתר, אולם מפעיל האתר דורש, ככל הניתן, כתנאי לפרסום באתר, התחייבות מצד אותם גורמים, כי כל איסוף מידע מהגולשים ו/או שימוש במידע – יתבצע אך ורק בהתאם להוראות הדין.

 

 • השימוש במידע האישי ע”י המפעיל האתר

המידע האישי הנאסף באתר משמש את מפעיל האתר למטרות הבאות:

 • הפעלת האתר ולמתן שירותים וביצוע העסקות שבקשת;
 • יצוין, כי אחד השירותים המרכזיים שמציע האתר הוא סיוע ביצירת קשר בין הגולש לבין בעלי מקצוע בתחום בו הגולש הביע עניין. שירות זה כולל העברת מידע שהזין הגולש באתר לידי צדדים שלישיים וזאת במטרה שבעלי מקצוע רלבנטיים יחזרו לגולש על פי פנייתו באתר. לכן על הגולש לכלול במידע שהוא מזין באתר, רק מידע שהינו מוכן שיעבור לצדדים שלישיים.
 • לשפר את האתר והשירותים הניתנים בו ולהפוך את השימוש בו לנוח יותר לך, המשתמש.
 • בין היתר, מפעיל האתר עשוי להשתמש במידע האישי לצורך ניתוח מידע סטטיסטי במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו.
 • לספק לך תמיכה בכל הנוגע לשימוש באתר;
 • לאכוף את תנאי השימוש של האתר;
 • לשלוח לך עדכונים והודעות, על מנת לספק לך מידע הקשור לשירות או לאתר.
 • לצורך התאמה ואפיון של תכנים ו/או הודעות אליהם אתה עשוי להיחשף במסגרת השימוש באתר ו/או באתרים ואפליקציות אחרות כגון פייסבוק וכדומה.
 • מפעיל האתר נעזר ו/או עשוי להיעזר בצדדים שלישיים גם לצורך הפעלת האתר וקיום הפעילות שבו.

לכן, המידע האישי שלך עשוי להגיע גם לאותם צדדים שלישיים המספקים שירותים למפעיל האתר בקשר להפעלת האתר. מובהר כי אותם צדדים שלישים נדרשים לשמור על סודיות המידע ונאסר עליהם להשתמש במידע לכל מטרה אחרת.

 • מובהר, כי מידע אישי עשוי להיחשף אם הדבר נדרש מאתנו על פי חוק או על מנת להיענות להליך משפטי נגדנו או נגד האתר או על מנת להגן על הזכויות והקניין שלנו או על מנת להגן על הביטחון האישי של העובדים והנציגים שלנו, על משתמשי האתר או על הציבור הרחב.

 

 • שמירת המידע במאגרי מידע
  • מובהר לך בזאת כי כל הפרטים שהינך מוסר למפעיל האתר במסגרת השימוש באתר ו/או הנובעים מפעילותך באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודותיך במהלך הגלישה, עשויים להישמר במאגר מידע של מפעיל האתר, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981, וזאת לצורך מתן שירות מיטבי בעתיד.
  • במקרה כזה, הינך רשאי לפנות למפעיל האתר באמצעות פרטי הקשר המפורטים להלן ולבקש לערוך, לשנות ו/או למחוק את המידע האישי שלך המצוי במאגרי המידע של המפעיל האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות.
 • הסכמת שמירת המידע

הינך מצהיר ומאשר כי מסירת המידע שנעשית על ידך או על ידי מי מטעמך נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך המלאה וכי לא חלה עליך חובה חוקית למסור את המידע. המידע נמסר לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידך. ייתכן כי המידע יימסר לצדדים שלישיים (כגון: מרצים, מאמנים, מטפלים, נותני שירות וכו') על מנת שאלו יעניקו לך את השירותים המבוקשים על ידך.

 • אופן שמירת המידע

המידע שהינך מוסר נשמר בשרתי מפעיל האתר וייתכן כי המידע נשמר גם בשרתים מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות פרטיות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות המדינה.

 

 • רשימת תפוצה וקבלת הודעות ממפעיל האתר
  • במסגרת ביצוע פעולות שונות באתר וכן במהלך ביצוע עסקה לרכישה של מוצר באתר, הינך עשוי לקבל הצעה בדבר הצטרפות לרשימת תפוצה של המפעיל האתר לצורכי קבלת הודעות שונות (ובכלל זאת בדוא”ל, SMS ו/או דרך אחרת) לרבות הודעות בעלות תוכן פרסומי ושיווקי ו/או דבר פרסומת (כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב- 1982) מטעם מפעיל האתר ו/או צדדי ג’ וזאת לאחד ו/או יותר מפרטי הקשר שמסרת למפעיל האתר.
  • ידוע לך כי משלוח ההודעות ע”י מפעיל האתר, עשוי להימשך גם לאחר שהפסקת לקבל שירותים מהמפעיל האתר ו/או להשתמש באתר.
  • הינך רשאי בכל עת לפנות למפעיל האתר באמצעות פרטי הקשר המפורטים להלן בבקשה להסרתך מרשימת התפוצה.

 

 • שמירת פרטיות ע”י המשתמש
  • המפעיל האתר עושה מאמצים לשמירה על פרטיותך. יחד עם זאת, עליך לדעת כי חלק גדול מהאמצעים לשמירה על פרטיותך מצויים בידיך. כך חלק מהמאמצים לשמירה על פרטיות קשור להתנהלותך ואופן השימוש שאתה עושה במחשבים ובמכשירים ניידים אחרים (ובכלל זאת שמירת המידע) ובפרט ברשת האינטרנט.
  • הקפדה על שימוש מוקפד וזהיר עם המידע האישי במסגרת השימוש במחשבים ומכשירים ניידים עשוי לצמצם את הסיכון לפגיעה בפרטיותך. בנוסף, קיימים כיום אמצעים טכנולוגים רבים המסייעים לשמירה על פרטיות ובכלל זאת תוכנות ייעודיות לדבר.
  • מובהר כי מפעיל האתר אינו אחראי לכל חשיפה של מידע אישי של המשתמשים אשר אינה כתוצאה ישירה מפעולותיו של מפעיל האתר ו/או כזו אשר יכלה להתקיים עקב מעשה ו/או מחדל של המשתמש באתר.
 • אבטחת מידע

מפעיל האתר עושה כל שביכולתו על מנת להגן ולאבטח את המידע אך יחד עם זאת מערכות הגנה אינן יכולות להבטיח ביטחון מוחלט ולכן מפעיל האתר אינו מתחייב שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשת.

 • יצירת קשר

בכל שאלה, בקשה ו/או תלונה בעניין מדיניות זו הינך מוזמן לפנות אלינו על ידי שליחת הודעה לכתובת הדוא”ל שלנו : time2be.co.il@gmail.com

דילוג לתוכן