תנאי שימוש - Time2Be
logo

 

כללי

 1. חברת טיים טו בי בע”מ. מספר עוסק 025466152  (להלן “מפעילת האתר” ו/או  “החברה“) מאפשרת לציבור הרחב גישה ושימוש באתר זה המצוי בשליטתה (להלן: “האתר“), הכל בכפיפות לתנאי ההתקשרות והשימוש המפורטים להלן בתקנון זה (להלן:“תנאי השימוש“).
 2. החברה שומרת על זכותה לשנות מעת לעת, את תנאי השימוש. במקרה כזה, השינוי יהא תקף החל מרגע פרסומו באתר, והכל מבלי שהחברה תהא מחויבת להודיע על כך באופן מיוחד למשתמשים ועל המשתמש החובה להתעדכן בעצמו טרם השימוש באתר בתנאי השימוש העדכניים.
 3. לכן, טרם גלישה ו/או כל שימוש באתר ובכלל זאת בשירותי התשלום והרכישה המקוונים באתר או בכל שירות אחר המוצע באתר, המשתמש מתבקש לקרוא בעיון הוראות מסמך תנאי שימוש זה וכן את הצהרת הפרטיות, המהווים בסיס משפטי מחייב לפעולות ולשירותים המבוצעים באמצעות אתר זה.
 4. מובהר, כי כל שימוש באתר ובכלל זאת גלישה באתר, מהווה הסכמה לתנאי השימוש המפורטים להלן. שימוש באתר מהווה הסכמה והצהרה מטעם הגולש כי לא תהא כל טענה ביחס למפעילת האתר ו/או מי מטעמה (ובכלל זאת בעלי החברה וכל נושא משרה בה) בכל הנוגע לאמור במסמך זה ובכלל זאת בכל הנוגע לאתר ו/א השימוש בו.
 5. על כן, אם המשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש באתר המפורטים להלן ו/או יש לו השגה כל שהיא לגביהם, עליו להימנע מכל שימוש שהוא באתר.

שימוש אסור

 1. השימוש באתר זה מוגבל אך ורק לשימושים המותרים בתנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן ולהוראות הדין הכללי. מבלי לפגוע בכלליות האמור:
  • אין להשתמש באתר זה ו/או לנקוט בפעולה כלשהי אשר יש בה כדי לשבש ו/או לפגוע בפעולת האתר ו/או אשר יש בה כדי לפגוע במשתמשים אחרים ו/או לשבש להפריע את שימושם באתר.
  • אין להשתמש באתר באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר או בצדדים שלישיים בכל דרך אחרת.
  • אין לבצע כל פעולה באתר תחת זהות של אחר. על המשתמש באתר להיות אדם או תאגיד או גוף משפטי אחר בעל כשירות משפטית לבצע פעולות משפטיות, כמשמעם של מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ”ב 1962.
  • אסור לעשות כל שימוש באתר זה לכל מטרה שאינה חוקית.
  • כל תכני האתר הינם מוגנים. ויובהר: השימוש באתר אינו כולל מתן אישור להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם ו/או להשתמש בכל דרך אחרת את תכני האתר, מבלי שהחברה נתנה לכך את הסכמתה לכך, בכתב ומראש ושימושים אלו אסורים בהחלט.
  • בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור, המשתמש מתחייב שלא להעביר במסגרת האתר ומערוכותיו את התכנים הבאים: תוכן שפרסומו נאסר לפי הוראות דין ובכלל זאת, כל תוכן בלתי – חוקי , ו/או המעודד, מסייע בביצוע דבר עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל; ו/או תוכן המהווה לשון הרע על אדם; ו/או הפוגע בפרטיות; ו/או תוכן בעל אופי טורדני ו/או מעליב ו/או עוין ו/או מאיים ו/או גזעני; ו/או תוכן בעל אופי מיני בוטה ו/או תוכן עלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או להסית לאלימות; ו/או תוכן הפוגע או מפר זכויות של אחרים (ובכלל זאת זכויות קניין רוחני); ו/או תוכן העלול להוות הטעיה צרכנית; ו/או תוכן הנוגע לקטינים ו/או חסויים, פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם; ו/או תוכן הכולל תוכנת/ יישום מחשב, קוד זדוניים (ובכלל זאת, “וירוס”, “תולעת”, “סוס טרויאני” ו/או אחר), ובכלל זאת תוכנות/יישומים/קוד – עוינים מכל מין וסוג שהוא; ו/או תוכן, שעשוי להוות בסיס לתביעה משפטית.
  • מובהר, כי מפעילת האתר שומרת על זכותה להעביר פרטים המצויים בידיה, של משתמש, אשר לשיטתה הפר את הוראות השימוש באתר, לכל רשות מוסמכת ו/או לידי צד שלישי בהתאם לנסיבות ועל פי שיקול דעתה.
  • למשתמש באתר לא תהא כל טענה בנוגע לאמור, הגם אם יתברר בסופו של דבר כי המשתמש לא הפר את הוראות השימוש באתר, והמשתמש באתר לוקח על עצמו את הסיכון כאמור, בעצם השימוש באתר.

פרטיות ושמירת מידע

 1. טרם גלישה ו/או כל שימוש אחר באתר, המשתמש מתבקש לקרוא בעיון גם את הוראות מדיניות הפרטיות של החברה בכתובת https://www.time2be.co.il/privacy-policy/
 2. פרטי המידע הנמסרים על הגולשים במסגרת השימוש באתר, מאובטחים על ידי החברה והחברה פועלת בהתאם לחוק הגנת הפרטיות.
 3. בנוסף, עשויים לפעול באתר יישומים ו/או ממשקים שונים האוספים וצוברים מידע על פעילות המשתמש באתר, ומנתחים אותו.
 4. המידע שנמסר על ידי המשתמש באתר עשוי להישמר במאגרי מידע, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות ולשמש לצורך פיתוח ושיפור השירותים.
 5. החברה תפעיל את מיטב מאמציה לוודא את שמירת הפרטיות של הפעולות של משתמשי האתר באמצעות האתר, לרבות סודיות פרטי אמצעי התשלום הנמסרים על ידי המשתמשים באתר, בכפוף להוראות כל דין.
 6. מובהר, כי בעת ביצוע פעולות שונות באתר המשתמש עשוי לקבל הצעות מטעם החברה ו/או מטעם צדדים שלישיים הודעות ו/או דיוורים שונים, לרבות דברי פרסומת.

מגבלת אחריות כללית

 1. האתר ניתן לשימוש הגולשים בתצורתו הנוכחית כמו שהוא כפי שמצאה לנכון החברה.
 2. החברה אינה אחראית להתאמת האתר לדרישות המשתמשים, ולמשתמש לא תהא כל טענה, כלפי החברה בגין תצורת האתר, מאפייניו, תכניו, מגבלותיו ו/או התאמתו לדרישות המשתמש.
 3. מובהר כי החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים (במישרין ו/או בעקיפין) לכל נזק מכל מין וסוג שהוא (ישיר ו/או עקיף) כתוצאה מהשימוש (לרבות חוסר היכולת לשימוש) באתר ו/או בתכניו.
 4. ידוע למשתמש באתר, כי כל מערכת תקשורת ממוחשבת, המבוססת על תוכנות ורכיבי חומרה שונים (ובכלל זאת גם האינטרנט עצמו) עשויה לסבול לעתים מתקלות.
 5. החברה עושה מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת (ולמעשה כלל אינה יכולה להתחייב) שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת.
 6. בנוסף, מובהר, כי עשויות לחול הפסקות שירות זמניות, שיבושים או הפרעות במתן שירותי האתר וכי החברה אף רשאית לנתק או להגביל זמנית את פעילות האתר לשם ביצוע פעולות תחזוקה, הקמה ו/או שדרוג, ו/או במצבי חירום, מסיבות ביטחון ו/או בשל נסיבות של כוח עליון.
 7. מובהר ,כי החברה (ו/או מי מטעמה) תהא פטורה מאחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם למשתמש כתוצאה מתקלות שאינן בשליטת החברה ובכלל זאת, תקלות ברשת האינטרנט. בכל מקרה אשר בו, מחמת כוח עליון או גורמים אחרים שאינם בשליטת החברה, אשר ימנעו מהחברה לנהל את השירותים הניתנים באתר כתקנם, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב או במערכות התקשורת בהשלמת הפעולה באתר, תהא החברה רשאית להודיע על ביטול הפעולה. במקרה כזה, יושב למבצע רכישה באתר, אשר בוטלה ביוזמת החברה בנסיבות האמורות לעיל, כל סכום ששולם על ידו, ותבוטל פעולת חיוב כרטיס האשראי.  ויודגש: החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו פעולה באתר לא הושלמה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממשתמש לבצע פעולות באתר.
 8. עוד מובהר, כי החברה אינה מתחייבת כי השימוש באתר יהיה נקי מגורמים מזיקים / זדוניים כגון: וירוסים, רוגלות, תולעים, סוסים טרויאנים וכיוצ”ב. אחריות המשתמש לנקוט אמצעי הגנה מקובלים (כגון שימוש בתוכנות אנטי וירוס), גיבוי המחשב וכדומה, על מנת להיערך לסיכונים מעין אלו.
 9. ידוע למשתמש כי יתכן ובתכני האתר ייפלו טעויות ו/או שיבושים שונים כגון: טעויות סופר, טעיות ניסוח והגהה. החברה לא תהא אחראית לנזק שנגרם עקב קיום טעויות ו/או שיבושים אלו.
 10. החברה או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים לכל שימוש לרעה, שלא כדין, במרמה ו/או בלתי מורשה הנעשה בפרטי כרטיס אשראי הנמסרים לשם ביצוע פעולה באתר זה.
 11. מבלי לגרוע מהאמור מובהר, כי החברה לא תישא בכל אחריות או חבות למעט כאמור מפורשות במסמך תנאי שימוש אלו ו/או בהתאם להוראות הדין שאין להתנות עליהם. בכל מקרה שהוא, תהיה אחריות החברה מוגבלת במידה המרבית המותרת על פי הוראות כל דין. אין באמור בכדי לגרוע מכל הוראת חוק מחייבת, לרבות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981.

מגבלת אחריות ביחס לפעילותם של צדדים שלישיים

 1. כל התקשרות למול צד שלישי המופיע באתר נעשית במישרין למול הצד השלישי, החברה בשום אופן אינה צד בעסקה ואינה אחראית על השירות ועל כל נזק עדיף או ישיר שנגרם עקב התקשרות.
 2. כל הסתמכות של משתמש ו/או צד שלישי כלשהו, על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, שירותים דעות ועמדות, המוצגים או המפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה, כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
 3. מנהלי האתר ו/או מי מטעמם ו/או צדדים שלישיים המפעילים שירות כלשהו אינם אחראים באופן כלשהו אם במישרין ואם בעקיפין לעצם גלישתך באתר ו/או שימושך באופן כלשהו באתר ו/או לכל תוצאה שהיא אשר תגרם לך ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור ו/או בקשר לכך. פרסום תכנים באתר או הצבת קישור על ידי מנהל האתר לא יתפרשו כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של מנהל האתר לתכנים אלה ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.
 4. המידע שמוצג באתר איננו מהווה תחליף להיוועצות עם הצד השלישי בטרם התקשרות עימו. בהצגתם של הנתונים אין משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת ביחס לאתר מכירות של צד שלישי כלשהו ו/או לשירותים ו/או מוצרים המוצעים על ידי צד שלישי כלשהו.
 5. החברה ממליצה למשתמש לנהוג כצרכן נבון וזהיר ובכל מקרה, טרם פעולה כלשהי, לרבות פעולת רכישה באתר מכירות של צד שלישי כלשהו לעיין ככלל בזהירות ובקפידה בכל המידע שמציג או מפיץ אותו צד שלישי באתר שלו, ובמידה והצד השלישי הנו ספק או מוכר מוצרים ו/או שירותים, לעיין בפרט בתנאי השימוש באתר המכירות של אותו ספק. האתר מאפשר למצוא מידע שייתכן והמשתמש ימצאם כבלתי הולמים את צרכיו ו/או שהוא מתנגד לתוכנם ו/או שהוא סבור כי הם מקוממים ו/או מרגיזים ו/או בלתי הולמים ו/או בלתי מוסריים.
 6. הואיל ואין ביכולתה של החברה לשלוט במידע שמוצג או מופץ על ידי אחר, לא יהא מנהל האתר ו/או מי מטעמו אחראי לנזק כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו עקב החשיפה למידע הפוגע, ומנהל האתר מסיר כל אחריות על התוכן ו/או המידע של כל אתר מכירות הנכלל בכל תוצאות חיפוש או מקושר על-ידי האתר, ו/או של כל משתמש.
 7. הינך מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם ו/או צדדים שלישיים המפעילים שירות כלשהו בקשר עם גלישתך באתר ו/או שימושך באופן כלשהו באתר ו/או כל תוצאה שהיא אשר תגרם לך ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מגלישתך באתר ו/או שימושך כאמור ובכלל זה אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או אבדן ו/או כל דבר אחר אשר ייגרם לך ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או באיזה מהתכנים הכלולים בו ו/או מהפרתך ו/או הפרתו של צד שלישי כלשהו איזה מתנאי השימוש ו/או כתוצאה מהפרתך ו/או הפרתו של צד שלישי כלשהו זכויות כלשהן של צד שלישי כתוצאה ו/או בקשר עם השימוש באתר ובכלל זה העלאת תכנים כלשהם לאתר ו/או כתוצאה מהסתמכותך או הסתמכותו של צד שלישי כלשהו על תכני האתר ו/או כל מידע אחר המצוי באתר.
 8. כמו כן, הינך מתחייב בזאת באופן בלתי חוזר לשפות את מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בגין כל חבות ו/או נזק ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין) ו/או הפסד שייגרמו להם כתוצאה מתביעתך ו/או תביעתו של צד שלישי כנגד מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם כל אחד מהמקרים ו/או האירועים המפורטים לעיל. אין בשיפוי כאמור לעיל כדי לגרוע מהסעדים העומדים לרשות מנהלי האתר ו/או מי מטעמם לפי כל דין.
 9. מובהר בזאת כי תכנים המוצגים באתר שהנם של צדדים שלישיים ו/או שמקורם בצדדים שלישיים, לרבות תכנים של אתרים שונים המפורסמים באתר ו/או תכנים אשר עלו כתוצאות חיפוש באתר, אינם בבעלותו של מנהל האתר, אינם מופעלים על ידו, אינם באחריותו, והנם באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים.
 10. מובהר בזאת, כי החברה ו/או מי מטעמה אינם קשורה באופן כלשהו לאף מפרסם או אתר המפורסם באתר החברה ולפיכך אינה אחראית לתכנים המופיעים בהם, לתנאי השימוש של אותם אתרים, למדיניות הפרטיות שלהם ו/או לכל דבר אחר בקשר לאותם אתרים. בעצם גלישתך באיזה מהאתרים המפורסמים באתר, הינך משחרר בזאת באופן בלתי חוזר את החברה ו/או מי מטעמה מכל אחריות בקשר לאותם אתרים.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

 1. כל המידע והתכנים המצויים באתר, ובכלל זאת, זכויות הקניין הרוחני, סודות מסחריים, חומר ו/או מידע טכנולוגי ובכלל זאת תוכנות וחומרות, המצאות, שיפורים וכל מידע אחר הקשור באתר, הינם בבעלותה הבלעדית והמלאה של החברה ו/או אלו מחוזקים על ידה בהתאם להוראות הדין. מובהר, כי שימוש כלשהו בזכויות אלה, הינו אך ורק בכפוף לקבלת אישור מהחברה.
 2. אין להכניס שינויים (מכל סוג שהוא), ו/או להעתיק ו/או להפיץ (בכל דרך), ו/או להציג (בכל דרך) ו/או לבצע, ו/או לשכפל ו/או לפרסם ו/או למכור ו/או להעביר (בתמורה ו/או שלא בתמורה) את המידע, התכנים (מכל סוג שהוא) המופיעים באתר, התוכנה או השירותים שמקורם באתר זה (ו/או כל חלק מהם), בין שהללו שייכים למפעילת  האתר ובין שהללו שייכים לצדדים שלישיים, ובכלל זאת, גם קבצי מדיה ו/או קבצי אודיו ו/או סימנים מסחריים ו/או מפרטים ו/או סרטונים מהאתר. מובהר, כי האמור חל גם לגבי שימוש פרטי שאינו מסחרי.

פרסום באתר

 1. באתר מסלולי פרסום בחינם ומסלולי פרסום כנגד תשלום כספי; הכול לפי התנאים הנקובים באתר ואשר יכולים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעת החברה.
 2. החברה עשויה להתיר פרסום מידע מסחרי לרבות הצבתן של פרסומות באתר (להלן “הפרסומות“).
 3. החברה עשויה להתיר פרסום במסגרת לוח מודעות באתר.
 4. החברה אינה אחראית לפרסום באתר, שבוצע בכל דרך שהיא, והכל כמופרט לעיל תחת סעיפי מגבלת האחריות.

אירועים באתר

 1. “אירוע” – תוכן או פעילות מכל סוג, לרבות שוברים, מופע ו/או קורס ו/או סדרת קורסים ו/או סדנאות ו/או הרצאות וכד’, שנוצר באתר בידי המוכר, אשר רוכשים הרשומים באתר יכולים לרכוש שוברים לצורך צפייה ו/או השתתפות בו באופן פרונטלי או דיגיטלי.
 2. בעת ביצוע הזמנה באתר הרוכש יספק את פרטי אמצעי התשלום, בעל אמצעי התשלום ופרטי קשר עם בעל אמצעי התשלום כפי שיתבקש ( “פרטי התשלום”).
 3. התשלום יכול להתבצע באמצעות כרטיס אשר אשראי מסוג ויזה, ישראכרט ומאסטרקרד, וכן באמצעי תשלום אחרים ככל שיפורסמו באתר מעת לעת .
 4. הנך מתחייב להשתמש באמצעי התשלום על פי דין ובהתאם להוראות בעל אמצעי התשלום או מנפק אמצעי התשלום.
 5. לאחר מתן אישור לרכישת הכרטיסים יתבצע חיוב ויישלח לרוכש אישור בעבור התשלום.
 6. הרוכש מתחייב למסור פרטים מדויקים אודותיו ואודות אמצעי התשלום.
 7. הרוכש מתחייב לשאת בכל התשלומים המוטלים עליו על פי המחיר המופיע באתר.
 8. המחיר המוצג באתר כולל את חלקו של המוכר ואת עמלת האתר ככל שקיימת כזו.
 9. רישומי האתר יהוו ראיה לכאורה לביצוע רכישה על ידי הרוכש.
 10. ברירת המחדל בביצוע עסקה באמצעות האתר, היא חיוב הלקוח בתשלום אחד בגין העסקה שביצע אלא אם כן קיימת ונבחרה ע”י הלקוח אפשרות לביצוע תשלומים על ידי הלקוח.
 11. החברה עשויה לאפשר בעסקאות מסוימות עסקאות תשלומים בקרדיט.
 12. הלקוח מצהיר כי הוא מודע להוראות החוק והתקנות הנוגעות לביצוע עסקאות באמצעות כרטיסי אשראי ובפרט בכל הנוגע לביצוע עסקאות רכישה מרחוק ו/או עסקת רכישה טלפונית ו/או עסקה באמצעות האינטרנט.

תוקף ואופן מימוש האירוע (סדנה, שובר או קורס)

תוקף האירוע שיירכש באתר יחול החל ממועד רכישת האירוע ועד לתום 6 חודשים קלנדריים מלאים. באחריותך המלאה והבלעדית לממש את האירוע לכל המאוחר עד לתום ששת החודשים ממועד ביצוע רכישת האירוע. לאחר תקופה זו יפוג תוקף האירוע ולא תעמוד לך הזכאות לטעון להחזר כספי או לכל סוג של תמורה כלשהי ו/או לקבלת פיצוי בשל כך. ניתן לממש את האירוע פעם אחת בלבד.

שינוי או ביטול אירועים

 1. ייתכן שהמוכרים ישנו, מסיבותיהם, את מועד האירוע או את מאפייניו, וכיוצא באלה. במקרה זה יודיעו המוכרים אודות השינוי/ ביטול, לפי העניין, לרוכש באמצעות הדוא”ל שסופק בעת הרישום לאירוע .
 2. מדיניות ביטול עסקה הינה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981.
 3. לפי החוק, ניתן לבטל עסקה באמצעות הודעה לכתובת הדוא”ל של החברה כפי שמופיעה באתר זה. כמפורט להלן:
  • במקרה של שובר רגיל ו/או שובר טריפל או אירוע (לצפייה באירוע חד-פעמי), רשאי הרוכש לבטל את העסקה באמצעות הודעה למוכר או לחברה בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה או מקבלת אישור הרכישה (או בתוך 4 חודשים- אם הצרכן הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש) לפי המאוחר מביניהם, בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד האירוע..
  • במקרה של “שובר טריפל או אירוע”, המהווה עסקה מתמשכת, רשאי הרוכש למסור למוכר או לחברה הודעה בדבר רצונו לבטל את העסקה, בכל עת. ביטול השירות והפסקת החיובים הבאים, יתבצע בתוך 3 ימי עסקים ממועד מסירת הודעת הביטול (ואם נמסרה באמצעות דואר רשום- בתוך 6 ימי עסקים מים מסירתה למשלוח, והכל אם לא נקב הרוכש במועד מאוחר יותר בהודעת הביטול. האמור יחול אלא אם יפורטו תנאי ביטול שונים ע”י המוכר, בקשר עם רכישת הכרטיס הספציפי בהתאם לאופי האירוע, אז יגבר האמור בתנאים הספציפיים שיוצגו לרוכש במועד רכישת הכרטיס.
 4. ככל שבוטלה העסקה לאחר שהוחל במתן השירות לפיה, ישלם הרוכש את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו עד למועד הביטול (בין אם בחר להשתמש בשירות ובין אם לאו).
 5. לאחר ביטול העסקה יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי תוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה על הביטול ובהתאם למחיר ששולם בפועל, בניכוי דמי ביטול בסך 5% ממחיר העסקה או 50 ש״ח – הנמוך מביניהם .
 6. החברה לא תהא אחראית כלפי הרוכש או כל צד שלישי בגין אירוע שבוטל או שונה, לרבות במקרה בו לא נרשמה כמות מספקת של משתתפים לאירוע.
 7. החברה תהיה רשאית לבטל כל עסקה או אירוע אם יש לה יסוד סביר להניח כי נעשו תוך כדי הפרת תנאים אלה, הפרת הדין, הטעיה, שימוש לרעה, ניצול בזדון ו/או לשם פגיעה בחברה או בכל צד שלישי, או בניסיון לכל אחד מאלה ו/או בכל אופן אחר העלול לגרום לנזק מכל מין וסוג שהוא לחברה או לצד שלישי. ביטלה החברה עסקה כאמור, תודיע לרוכש על ביטול העסקה, ויחולו הוראות הדין בנוגע לביטול עסקה.

ספקים באתר

 1. “ספק” – מורה, מאמן וכל בעל מקצוע אחר המפורסם באתר, בין אם בתשלום ובין אם לאו.
 2. רישום ספקים לשירות מותר מגיל 18 ומעלה בלבד. עם הרשמתך לשירות הינך מצהיר כי גילך מעל ל-18 שנים.
 3. פתיחת פרופיל כספק באתר מותנה באישור המקדים של החברה, החברה רשאית לדחות או לסרב לרשום ספקים על פי שיקול דעתה הבלעדי בלבד וללא צורך במתן נימוקים.
 4. בעת הרשמתך כספק עליך למסור פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. מסירת פרטים שאינם מדויקים תמנע מלקוחות פוטנציאלים להתקשר עמך, לחברה לא תהא כל אחריות בנדון.
 5. הפרטים שימסרו בעת ההרשמה ישמרו במאגר המידע של החברה והיא רשאית לעשות בהם שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה.
 6. תכונות מסוימות של השירות עלולות להיות כרוכות בתשלום, למשל: מסלולי הפרסום השונים , דמי מנוי שנתי, עמלות מכירה ועוד הכרוכים בתמורה לחברה.
 7. החברה רשאית לקבוע את סכום התשלום, וכן את תנאי התשלום לרבות משך תקופת התשלום כתלות במסלול הפרסום. פרטים אלו ימסרו באזורים הרלוונטיים בעת ההרשמה לשירות או יימסרו לספק בעל פה ו/או בכתב על-ידי נציגי החברה.
 8. התמורה בעבור השירות תשולם באמצעות כרטיס אשראי ו/או בהעברה בנקאית ו/או בדרכי תשלום נוספות כפי שתקבע החברה כתלות בשירות.
 9. החברה רשאית מעת לעת לעדכן את עלות השירותים ואת דרכי התשלום ואף להוסיף, לשנות או להפסיק מבצעים שהיא מציעה לספקים.
 10. פרסום הספקים כפוף לחוק ולתנאים אלה. החברה תהא רשאית להסיר פרסומים שאינם עומדים בחוק ו/או בתנאי השימוש.
 11. במקרה של תשלום בכרטיס אשראי ככל שכרטיס האשראי של הספק לא יכובד על ידי חברת האשראי החברה רשאית לבטל, ללא התראה מוקדמת, את מתן השירותים לספק.
 12. בפתיחת פרופיל ספק, עשויים להופיע גם תכנים (ובכלל זאת גם תמונות, סרטונים, קטעי גול ומדיה נוספת וכד’) אשר נמסרו למפעילת האתר ע”י צדדים שלישיים ו/או הועלו לאתר ישירות ע”י אותם צדדים שלישיים. החברה אינה אחראית על התכנים הללו בשום צורה ואופן, ואין לראות בעצם הצגתם באתר ו/או משום המלצה ו/או הבעת דעה של החברה ביחס אליהם ו/או לנכונותם.
 13. למען הסר ספק, הספק הוא זה שקובע את תוכן פרופיל הספק באופן בלעדי, החברה אינה ממליצה על ספקים ואינה בוחנת את טיב השירות של הספק בטרם הפרסום, על המשתמש חלה החובה לבדוק ולברר בטרם ההתקשרות עם הספק. לחברה לא תיהיה כל אחריות בגין שירות שלא ניתן כמצופה. כל הטענות בדבר טיב השירות ו\או טענות אחרות באשר לשירות המסופק על-ידי הספק ימסרו ישירות לספק.
 14. באחריות הספק לספק קבלה ו/או חשבונית מס למקבל השירות כנדרש בחוק. התשלום של מקבל השירות יעשה ישירות לספק. האתר אינו אחראי על המצאת המסמך החשבונאי הנדרש על פי חוק.
 15. ביטול רישום של ספק לשירות – ביטול רישום הספק יעשה בכפוף לתנאי התוכנית כפי שיפורסמו בעמוד התוכנית אליה נרשם הספק. הודעת הביטול תמסר בכתב בלבד לכתובת הדוא”ל של החברה כפי שמפורסמת באתר.
 16. רכישת השירות על-ידי הספק תעשה באמצעות חיוב כרטיס האשראי של הספק. החיוב יתבצע באופן חד פעמי והכל כתלות במסלול וכפי שיוצג לספק בעמוד הרכישה.
 17. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.
 18. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי יקבל הספק הודעה מתאימה על כך והנהלת האתר תיצור קשר עם המזמין לשם השלמת העסקה או ביטולה.
 19. במידה והספק חויב בטעות על ידי חברת האשראי, על הספק להודיע להנהלת האתר על מנת לבצע זיכוי בהתאם.

תכני האתר

 1. האתר עשוי לכלול תכנים שונים ומגוונים לפי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר.
 2. החברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או להמשיך לפרסם תכנים הקיימים באתר והיא רשאית לבצע שינויים בהם בכל עת וללא מתן התראה מוקדמת.
 3. מובהר לגולש, כי החברה,  המידע והתכנים המוצגים המוצג באתר הינם למטרות העשרה בלבד ואלו מוצגים לגולשים כשירות בלבד.
 4. מובהר, כי גם השימוש באתר ובתכניו אינם מהווים תחליף להיוועצות עם בעלי מקצוע ומומחים בתחומים השונים ואלו כאמור, מוצגים באתר כשירות ולצרכי העשרה בלבד.
 5. מובהר, כי החברה אינה מתחייבת לבצע בדיקה למידע והתכנים והיא אינה אחראית לדיוק, שלמותם או יעילותם ו/או עדכונם של התכנים ובכלל זאת לגבי מוצרים המוצגים ו/או שירותים המופעים באתר.
 6. מעבר לכך, חלק מהתכנים באתר, מהווים דעה אישית של כותבי התכנים ואין ליחס דעה כזו או אחרת, המוצגת באתר למפעילת האתר, שאינה מביעה כל דעה ו/או התייחסות ביחס לתכני האתר.
 7. השימוש (בכל צורה שהיא) במידע ובתכני האתר ובכלל זאת גם פרסומות וכדומה, ובכלל זאת, הסתמכות עליהם – הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש באתר.

פנייה למפעילת האתר

 1. מפעילת האתר שואפת תמיד לשפר את האתר ולספק לגולשים סביבת גלישה נעימה ובטוחה.
 2. גולש אשר גילה אי דיוקים, טעיות בתוכן האתר ו/או תוכן שפרסומו נאסר לפי הוראות דין ובכלל זאת, כל תוכן בלתי – חוקי, ו/או המעודד, מסייע בביצוע דבר עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל; ו/או תוכן המהווה לשון הרע על אדם; ו/או הפוגע בפרטיות; ו/או תוכן בעל אופי טורדני ו/או מעליב ו/או עוין ו/או מאיים ו/או גזעני; ו/או תוכן בעל אופי מיני בוטה ו/או תוכן עלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או להסית לאלימות; ו/או תוכן הפוגע או מפר זכויות של אחרים (ובכלל זאת זכויות קניין רוחני); ו/או תוכן העלול להוות הטעיה צרכנית; ו/או תוכן הנוגע לקטינים ו/או חסויים, פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם; ו/או תוכן הכולל תוכנת/ יישום מחשב, קוד זדוניים (ובכלל זאת, “וירוס”, “תולעת”, “סוס טרויני” ו/או אחר), ובכלל זאת תוכנות/יישומים/קוד – עוינים מכל מין וסוג שהוא; ו/או תוכן, שעשוי להוות בסיס לתביעה משפטית –  מוזמן להסב את תשומת למפעילת האתר.
 3. מפעילת האתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי תחליט האם לערוך שינויים באתר בעקבות פנייה של גולש.
 4. מובהר, כי אין באמור בסעיף זה, ו/או בעצם שאיפתה של מפעילת האתר לנסות וספק לגולשים סביבת גלישה נעימה, כדי להטיל אחריות על מפעילת האתר ביחס לאמור והאמור במסגרת מסמך זה (סעיפים הרלבנטיים) ביחס לאחריות מפעילת האתר לעניינים אלו – חל ללא כל סייג.

שונות

 1. רישומי החברה, ככל וקיימים, בדבר פעולות המתבצעות באמצעות ו/או באתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 2. החברה רשאית, אך לא מחויבת, לאכוף את הוראות תנאי שימוש זה ולפעול בכל מקרה בו עלה חשש סביר להפרה של תנאי השימוש מצד משתמש או צד ג’ כלשהו.
 3. הדין החל לגבי האתר ופעילותו הן דיני מדינת ישראל. פרשנותו של מסמך תנאי שימוש זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לדיני מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך ברחובות ובמחוז המרכז.

שירות לקוחות

 1. החברה מפעילה שירות לקוחות בדוא”ל co.il@gmail.com.
 2. ניתן לפנות לשירות הלקוחות בקשר לאתר ופעילותו בשעות הפעילות 09:00-17:00 בימים א-ה.

 

דילוג לתוכן